AGRO Sviluška STOP RTD 0,5 l


AGRO Sviluška STOP RTD 0,5 l Více

Kód produktu: P00240Doprava a platba

99 Kč

ks

AGRO Sviluška STOP RTD 0,5 l Více

Kód produktu: P00240Doprava a platba

AGRO Sviluška STOP RTD (ready to dilute) je postřikový kontaktní přípravek s účinkem proti sviluškám (akaricid). Použití je vhodné pro okrasné rostliny, rajčata, papriky a okurky. Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování - lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.


H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


  • přípravek: Vertimec 1,8 SC
  • ošetřit na počátku napadení; opakuje se dle potřeby v 7 denních intervalech
  • ochranná lhůta: 3 dny
  • chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem