Lysoform dezinfekční čistič koupelny 750ml


Lysoform dezinfekční čistič koupelny 750ml Více

Kód produktu: 67000108Doprava a platba

103,09 Kč

ks

Lysoform dezinfekční čistič koupelny 750ml Více

Kód produktu: 67000108Doprava a platba

Země původu: Maďarsko

Výrobce: Henkel ČR s.r.o., U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7-Holešovice

Skladování: suchý sklad

Návod k použití: Pro čištění: Nastříkejte na povrch a nechte působit 15 minut. Opláchněte nebootřete vlhkou utěrkou. Pro dezinfekci: nechte 15 minut působit a zaschnout (neoplachujte). Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodníorganismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruceobal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování mlhy/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.

Složení: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky Další složky: Parfémy, (R)-p-mentha-1,8-dien, dezinfekční prostředky